Η Έννοια του Βάθους στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ι. Κωστούλας

Έλληνας οπλίτης καταβάλλει Πέρση τοξότη, 480-470 π.Χ. 

Ερυθρόμορφη αττική αμφορά 34,8 cm 
The Metropolitan Museum of Art,Νέα Υόρκη