ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Όροι και διαδικασία δημοσίευσης

Προκειμένου να αξιολογηθεί προς δημοσίευση μία εργασία θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες, επομένως η ανάγνωσή τους είναι σημαντική πριν την αποστολή κάθε εργασίας.

α) Στρατηγική. Το αντικείμενο του περιοδικού είναι η απειλή ή η χρήση οργανωμένης βίας για πολιτικούς σκοπούς και τα άρθρα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτήν τη θεματολογία. Θέματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής δεν εμπίπτουν στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού, όπως αναφέρεται και στo

β) Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης. Όλες οι εργασίες  θα υπόκεινται σε αυστηρή εσωτερική διαδικασία κριτικής εξέτασης με βάση ποιοτικά κριτήρια επιστημονικής δεοντολογίας. Επιπλέον κάθε εργασία θα υπόκειται και σε αξιολόγηση από δύο ειδικούς στο θέμα κριτές, χωρίς αποκάλυψη των ονομάτων.

γ) Πρωτοτυπία. Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες. Διατριβές ή εργασίες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορούν να δημοσιεύονται εφόσον έχουν υποστεί επεξεργασία όσον αφορά το μέγεθος και τους όρους δημοσίευσης του περιοδικού.

δ) Δημοσίευση. Δεν δημοσιεύονται εργασίες που έχουν δημοσιευθεί αλλού. Επιπλέον οι εργασίες πρέπει να μην έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα προς κρίση σε άλλα επιστημονικά περιοδικά.

ε) Προτάσεις. Μπορεί κάποιος στείλει μια σύντομη και περιεκτική πρόταση του άρθρου που πρόκειται να συντάξει, για να εξασφαλίσει ότι το θέμα που διαπραγματεύεται είναι κατάλληλο για δημοσίευση.

στ) Το κείμενο, οι υποσημειώσεις και οι παραπομπές να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που παρατίθενται στη συνέχεια.

Γλώσσα

Το περιοδικό  δημοσιεύει εργασίες γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Αν οι συγγραφείς δεν είναι ελληνόγλωσσοι, μπορούν να υποβάλουν εργασίες στα αγγλικά, συνοδευόμενες από περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

Τρόπος υποβολής

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων. Οι εργασίες υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας στη διεύθυνση submissions@strategein.gr σε μορφή Microsoft Word με γραμματοσειρά Arial και μέγεθος 12. Συνιστάται να αποφεύγονται εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράμματα και πίνακες, εκτός και αν κρίνονται απαραίτητα για να ενισχύσουν και διασαφηνίσουν το κείμενο. Αν υπάρχουν εικόνες θα πρέπει να είναι και ενταγμένες στο κείμενο με τις λεζάντες τους, ώστε να φαίνεται η επιθυμητή θέση τους, και να υποβάλλονται η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο, σύμφωνα. Οι λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να αρχίζουν με την αρίθμησή τους (Εικ. 1. κλπ.) Αν οι εικόνες χρειάζονται άδειες δημοσίευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν τις άδειες αυτές. Μαζί με το κείμενο να αποστέλλεται και σύντομη περίληψη (abstract) εκτάσεως 100-150 λέξεων, καθώς και 2-5 λέξεις κλειδιά (keywords).

Έκταση του κειμένου

Οι μελέτες που δημοσιεύονται στο περιοδικό θα πρέπει να είναι περί τις 5.000 λέξεις, χωρίς τις υποσημειώσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυνατόν να δημοσιεύονται και μεγαλύτερα κείμενα. Επειδή δεν δημοσιεύονται βιβλιογραφίες, οι παραπομπές πρέπει να είναι πλήρεις.  Ο συγγραφέας πρέπει να αποστέλλει  και σύντομο βιογραφικό σημείωμα 75 λέξεων, στο οποίο να συμπεριλαμβάνει την παρούσα θέση του και να επισημαίνει την εμπειρία του.

Μορφοποίηση του κειμένου

  1. Τα εντός κειμένου παρατιθέμενα σύντομα αποσπάσματα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με όρθια (Regular)στοιχεία εντός τυπογραφικών εισαγωγικών. Αποσπάσματα που καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη των 4 γραμμών (αν δηλαδή είναι παραπάνω από 50 λέξεις) να μπαίνουν σε ξεχωριστή παράγραφο με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά.
  2. Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να είναι υποσελίδιες. Αν η λέξη στην οποία τοποθετείται υποσημείωση συνοδεύεται από σημείο στίξης, ο αριθμός της υποσημείωσης τοποθετείται μετά το σημείο στίξης.
  3. Για τις παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά τα παρακάτω παραδείγματα, τόσο ως προς τη σειρά των πληροφοριών και τη στίξη, όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των τυπογραφικών στοιχείων σε όρθια και πλάγια. Παραπομπές στη Wikipedia δεν γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να αναζητείται η αρχική πηγή.

Ι. Παραπομπή σε βιβλίο:

Μετά τον αριθμό της υποσημείωσης ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα, ο πλήρης τίτλος σε πλάγια γραφή, σε παρένθεση ο τόπος έκδοσης, ο εκδοτικός οίκος και η χρονολογία και τέλος ο αριθμός της σελίδας.

α. Γιώργος Δερτιλής, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Στρατιωτική Επέμβαση 1880-1909, (Αθήνα: Εξάντας, 1977), 32

Επόμενη παραπομπή:

Δερτιλής, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, 67.

β. Μιχαήλ Σακελλαρίου, Η Απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, Καταλύτης για την Αποδιοργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης, 24 Φεβρουαρίου-23 Μαΐου 1825, (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012), 15-6.

Επόμενη παραπομπή:

Σακελλαρίου, Η Απόβαση του Ιμπραήμ, 136.

γ.  Βασίλης Γούναρης, Στάθης Καλύβας, Ιωάννης Στεφανίδης (επιμ),  Ανορθόδοξοι Πόλεμοι : Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος,  (Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2010), 13.

Επόμενη παραπομπή:

Γούναρης, Καλύβας και Στεφανίδης,  Ανορθόδοξοι Πόλεμοι, 99-101.

δ. Michael Howard, The Causes of Wars and Other Essays, (Cambridge: Harvard University Press, 1983), 188

Επόμενη παραπομπή:

Howard, Causes of Wars, 202.

II. Παραπομπή σε άρθρο δημοσιευμένο σε συλλογικό τόμο:

α. Condoleeza Rice, ‘’Η Διαμόρφωση της Σοβιετικής Στρατηγικής’, στο Peter Paret (επιμ), Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής. Από το Μακιαβέλι στην Πυρηνική Εποχή[1], (Αθήνα: Τουρίκης, 2004), 765-98.

Επόμενη παραπομπή:

Rice, ‘’Σοβιετική Στρατηγική’, 782.

β. Hew Strachan, ‘Strategic Bombing and the Question of Civilian Casualties up to 1945’, στο Paul Addison and Jeremy Crang (Eds), Firestorm: The Bombing of Dresden 1945 (London: Pimlico, 2006), 5-6.

Επόμενη παραπομπή:

Strachan, ‘Civilian Casualties’, 9.

IIΙ. Παραπομπή σε άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό:

α. Βασίλης Κρεμμυδάς, ‘’Η Οικονομική Κρίση στον Ελλαδικό Χώρο στις Αρχές του 19ου Αιώνα και οι Επιπτώσεις της στην Επανάσταση του 1821’’, Μνήμων, Τ. 6 (1976-77), 16-33.

Επόμενη παραπομπή:

Κρεμμυδάς, ‘Η Οικονομική Κρίση’ 22.

β. Edgar Jones, ‘LMF: The Use of Psychiatric Stigma in the Royal Air Force during the Second World War’, The Journal of Military History, Vol. 70, No. 2 (April 2006), 443.

Επόμενη παραπομπή:

Jones, ‘LMF’, 444.

ΙV. Παραπομπή σε εφημερίδα

α. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ‘’Η Ελληνική Επανάσταση και τα πάθη της Ιστορίας’’, Το Βήμα, 24.3.2012.

Επόμενη παραπομπή:

Κιτρομηλίδης, ‘’Η Ελληνική Επανάσταση

β. Patrick Bishop, ‘The bombing of Dresden still generates more heat than light’, Daily Telegraph, 10.2.2005.

Επόμενη παραπομπή:

Bishop, ‘Dresden’

V. Παραπομπή σε διατριβή

John Abbatiello, British Naval Aviation and the Anti-Submarine Campaign, 1917-1918 (PhD Thesis, King’s College University of London, 2004), 52-3.

Επόμενη παραπομπή

Abbatiello, Naval Aviation, 90.

 VΙ. Παραπομπή στο διαδίκτυο

Hew Strachan, ‘’Michael Howard and the Dimensions of Military History’’, Annual Liddell Hart Centre for Military Archives Lecture, King’s College London, 3 December 2002, http://www.kcl.ac.uk/library/archivespec/documents/archivesdocs/2002-lecture.pdf τελευταία επίσκεψη στις 15.6.016

Επόμενη παραπομπή:

Strachan, Michael Howard.

 VΙΙ. Παραπομπή σε αρχειακό υλικό

 α. The UK National Archive [TNA], AIR 2/9726, Letter from Air Vice-Marshal J W Baker to Air Commodore T N McEvoy, 10 September 1946.

Επόμενη παραπομπή:

TNA AIR 2/9726, Baker to McEvoy, 10 Sept 1946

β. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Αθήνα (ΓΕΣ/ΔΙΣ),   Φ. 801/1/2, Θεόδωρος Γρηγορόπουλος, ‘’Μελέτη επί της στρατιωτικής οργανώσεως της Ιταλίας και των δυνατών ενεργειών της εν περιπτώσει πολέμου’, 20-2, Νοέμβριος 1934.

Επόμενη παραπομπή:

ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ. 801/1/2, Γρηγορόπουλος, ‘Μελέτη Ιταλίας’ 36.

VΙΙΙ. Συντομευμένη παραπομπή σε βιβλίο ή άρθρο όταν στην αμέσως προηγούμενη σημείωση υπάρχει ο πλήρης ή συγκεκομμένος τίτλος του βιβλίου ή του άρθρου

Στο ίδιο, 53.

4. Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες:

Όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο κείμενο μια φράση που συντομογραφείται, αναγράφεται πλήρως ο τίτλος και σε παρένθεση η συντομογραφία. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται μόνο η συντομογραφία.

Άλλες συντομογραφίες: βλ. (=βλέπε), πβ. (=παράβαλε), εφ. (=εφημερίδα), τ. (τόμος, τόμοι).

Διαδικασία αξιολόγησης

Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της εργασίας οι συγγραφείς λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο τους ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Αν μία εργασία δεν γίνει δεκτή για δημοσίευση, η απόφαση συνοδεύεται από τη σχετική αιτιολόγηση. Αν γίνει δεκτή υπό τον όρο να βελτιωθεί, ο αρχισυντάκτης κοινοποιεί στον συγγραφέα τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των κριτών και μελών της Συντακτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο αρχισυντάκτης ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας ο συγγραφέας θα πρέπει να υποβάλει την τελική μορφή της εργασίας, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις που θα του κοινοποιηθούν. Όταν ο συγγραφέας υποβάλει την αναθεωρημένη μορφή της εργασίας του θα πρέπει σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου με ημερομηνία και υπογραφή, να περιγράφει με συγκεκριμένες παραπομπές στο κείμενό του όλες τις αλλαγές που έκανε, είτε υιοθετώντας τις υποδείξεις είτε με δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υιοθετήσει κάποιες από τις παρατηρήσεις ή τις υποδείξεις, θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τις προτάσεις των κριτών και της Συντακτικής Επιτροπής. Αν η επιτροπή δεν θεωρήσει επαρκή την αιτιολόγηση, και κρίνει ότι η απόρριψη των προτάσεών της από τον συγγραφέα έχει ως συνέπεια να μην τηρούνται οι όροι διασφάλισης ποιότητας των περιεχομένων του περιοδικού, ενδέχεται να αρνηθεί την δημοσίευση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ο συγγραφέας ενημερώνεται σχετικά από τον αρχισυντάκτη. Για την πορεία της εργασίας από τη στιγμή της υποβολής της έως και την δημοσίευση ο συγγραφέας μπορεί να ενημερώνεται ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού

Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους. Άρθρα που δημοσιεύονται στο ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς δικαίωμα τροποποίησης (δημιουργία παράγωγου έργου) με αναφορά στο συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς(άδεια Creative Commons 4.0).

Απόψεις Προσωπικές

Οι δημοσιεύσεις καθώς και όλες οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές (π.χ. τίτλοι, ημερομηνίες, στατιστικές, συμπεράσματα, πηγές, απόψεις κτλ) αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του αρθρογράφου και όχι του περιοδικού.