Οι Επιχειρησιακές Παράμετροι που Επέδρασαν στην Τελική Φάση των Επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία Δ. Αλεβίζος

Περικλής Βυζάντιος 
Στον δρόμο του Καράκιοϊ, 1921
Ελαιογραφία